Tùy chọn

Mình tạo query lọc theo yêu cầu nhập vào khi mỗi lần chạy