Tùy chọn

cài đặt 1 FTP site server trên pc của bạn để chia sẻ dữ liệu với bạn bè:)