Tùy chọn

cần giúp lấy số thập phân cho ô nhập dữ liệu