Tùy chọn

Tạo một nút cmd close reports load cùng report