Tùy chọn

[Hỏi]Combo box có cho phép hiển thị ở column mình chỉ định ko?