Tùy chọn

giúp đỡ file access bị lỗi sau khi cài lại windows,( trước đó có phân quyền)