Tùy chọn

điều cuối cùng em có thể làm cho anh là.. quên