Tùy chọn

say à....... anh không như ngươi ta...........