Tùy chọn

Hướng dẫn sử dụng hàm subform.SetFocus tren form.