Tùy chọn

hỏi: cập nhật cho table từ các table khác