Tùy chọn

In chứng từ nhiều hơn 10 record thì chuyển sang bảng kê