Tùy chọn

cách viết giá trị tăng/giảm dần vào bảng đã có sẵn