Tùy chọn

Đẩy file word.doc lên googdriver và mở file đó bằng VBA