Tùy chọn

Tạo SQL update khi xác định thời gian lớn nhất