Tùy chọn

Muốn thể hiện liên 1, liên 2, liên 3 trong khi in report của hóa đơn tự in