Tùy chọn

Cách chẻ từng câu trong đoạn thêm vào bảng