Tùy chọn

Tính thời gian còn lại của hợp đồng theo thời gian thực hiện ngày, tháng, năm)