Tùy chọn

Tạo Query lấy dữ liệu với điều kiện so sánh các ngày lớn nhất