Tùy chọn

Class Tạo Label (Button) động trên Form (On the fly)