Tùy chọn

Có cách nào Link file Backend từ thư mục chia sẻ ẩn không?