Tùy chọn

close form con thì form cha requery lại không được