Tùy chọn

Xây dựng hàm định dạng chữ đậm cho một phần nội dung trong textbox