Tùy chọn

Sắp xếp bản ghi theo ý muốn (custom sort)