Tùy chọn

formserch 2 text (khi enter thì text2 xuất hiện tìm kiếm trên kết quả của text1)