Tùy chọn

[Help] Viết function kiểm tra cột dữ liệu null khi query bị báo lỗi #Error