Tùy chọn

Xuống dòng trong hàm Inputbox gán cho biến