Tùy chọn

thắc mắt về kết nối và Close database liên tục