Tùy chọn

Xử lý chuỗi: tách và gộp chuỗi cùng nhóm