Tùy chọn

[Hỏi] SCOPE_IDENTITY() và @@IDENTITY có chắc trả về đúng?