Tùy chọn

CEO ( Giám đốc điều hành) chịu trách nhiệm gì trong công ty?