Tùy chọn

đối tượng được chọn khi thêm trong listbox