Tùy chọn

Xin hỏi. Hàm xử lý kết chuyển chỉ số điện từ tháng cũ sang tháng mới