Tùy chọn

Load chậm khi lấy cột ID ̣(indentity) JOIN