Tùy chọn

Phủ định 1 action trong chính event của control