Tùy chọn

DeMo dùng Main-Sub không sử dụng Form mà thay bằng ListBox