Tùy chọn

Tạo hàm thay thế nhiều kết quả cách nhau bằng dấu chấm phẩy bằng chuỗi tìm kiếm được