Tùy chọn

Nhờ chỉnh sửa, xóa dòng trắng trong Report