Tùy chọn

Tạo thêm trường số thứ tự trong subform?