Tùy chọn

Nên dùng bảng tạm (TempTable) ngay trong file FE hay file .mdb tạm (TempTable.mdb)