Tùy chọn

Tạo query giống excel và lỗi tự select *