Tùy chọn

Tính lại giá xuất kho theo PP Bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập