Tùy chọn

Giúp góp ý chủ đề : Xác nhận thực hiện theo văn bản điện tử thay văn bản cứng .