Tùy chọn

Người đưa ô và người đi cùng dưới cơn mưa :x