Tùy chọn

Code vba không có tác dụng khi dùng year(now() và hàm right