Tùy chọn

Gán giá trị từ query vào table theo điều kiện