Tùy chọn

Nên chuyển đổi dùng Field dạng Yes/No sang dạng Number