Tùy chọn

Về các field (cột dữ liệu) có kiểu là OLE Object