Tùy chọn

xin các acc chỉ dùm e sữa lại cấu trúc lệnh kế tiếp mà không được