Tùy chọn

Mong sửa giúp code thêm phiếu mới hay bị lỗi trùng lập nhiều người dùng