Tùy chọn

Tính xem có bao nhiêu ô merge đã được tô màu